Natuursteenbedrijf Brion | Graniet | Marmer | Arduin | Vilvoorde, Vlaams Brabant, Brussel

Kwaliteit op maat gemaakt

 

Grafzerken

Volledig op maat, gemaakt uit graniet van hoog-waardige kwaliteit en met een perfecte afwerking

 

Urnenplaat | Gedenkteken

Een passend en stijlvol gedenkteken uit natuursteen geplaatst op een urnengraf

 

Diversen

De natuurlijke charme van natuursteen kent vele toepassingen: tafels, trappen, keuken, dorpels,...

Gebruiksvoorwaarden NatuursteenBrion.be

1. U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. H&F Brion bvba kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van H&F Brion. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van H&F Brion verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

3. U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina NatuursteenBrion.be. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van NatuursteenBrion.be moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van H&F Brion.

4. H&F Brion bvba streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan H&F Brion bvba hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

5. Al de vermelde gegevens kunnen ten allen tijde door H&F Brion worden aangepast. De prijzen zijn richtprijzen en kunnen niet als definitief worden beschouwd.

6. De persoonlijke gegevens die H&F Brion verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van H&F Brion bvba, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Natuursteen Brion geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat H&F Brion persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Door het aanvragen van offertes en het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en de beschreven werkwijze. Elke bestelling, hoe dan ook overgemaakt (schriftelijk, fax, e-mail, telefonisch,...) is onderworpen aan huidige algemene voorwaarden, met uitsluiting van de aan de klant eigen voorwaarden.

2. Offertes
De offertes opgemaakt door H&F Brion bvba zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Elke prijsverhoging die plaats vindt tussen het totstandkomen van het akkoord en zijn uitvoering ervan, onder meer ingeval van verhoging van de prijzen van onze leveranciers, de kostprijs van het maakloon, nationale of internationale monetaire gebeurtenissen, zal in rekening gebracht worden aan de klant. De gefactureerde prijs zal dus, zonder uitdrukkelijke tegenindicatie, die zijn die geldt op het ogenblik van de levering of de uitvoering. Het bedrag van de verhoging, alsook de criteria ervan zullen schriftelijk aan de klant worden meegedeeld.

3. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper H&F Brion bvba derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen worden louter ten indicatieve titel gegeven. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot weigering van de goederen of tot om het even welke vergoeding, behalve bij voorafgaand schriftelijk akkoord. De verkoper is ontslagen van elke verantwoordelijkheid bij geval van toeval of overmacht (ongeval, oorlog, lock-out, oproer, gebrek aan vervoermateriaal, brand, onvoorzienbaar noodweer). H&F Brion bvba behoudt zich het recht voor om de termijn voor uitvoering van het contract te verlengen met gans de duur van de overmacht.

4. Stalen
De overgemaakte of getoonde stalen zijn indicatief voor wat betreft de oorsprong en de kleur van de voorgestelde materialen. Onze verantwoordelijkheid zal bijgevolg slechts kunnen ingeroepen worden wanneer de tint of de adering verschillend zijn van deze stalen. De vlekken, aderingen, geodes, schelpen, zwarte vlekken, kristallen, kleine gaatjes, variaties in schakering en andere eigenaardigheden in het aspect maken integraal deel uit van de structuur van de natuurstenen en zullen dus nooit kunnen aanleiding geven tot weigering van de goederen of vermindering van de overeengekomen prijs.

5. Vervoer en aflevering

Het vervoer gebeurt altijd op eigen risico van de bestemmeling, zelfs ingeval van "franco" levering. De koper is gehouden om, voor het lossen, de goede staat van de goederen na te kijken. Het lossen van de goederen is te zijner laste en gebeurt enkel op eigen risico van de bestemmeling en dit zelfs indien de vervoerder deelneemt aan de verrichtigen met behulp van de kraan op zijn vrachtwagen of van andere hulpmiddelen waarover hij beschikt.

6. Opmeting en schatting

De marmers, granieten en stenen worden opgemeten volgens de in het beroep geldende regels en gebruiken.

7. Voorbehoud van eigendom

De verkopers behouden zich de exclusieve eigendom voor van de verkochte goederen en dit tot deze volledig werden betaald.

8. Klachten
Op straffe van onontvankelijkheid, moet elke klacht (hoeveelheid, kwaliteit en afmetingen) geformuleerd worden binnen een termijn van acht dagen na levering. Elke aanvang van een werk met de geleverde goederen (verzagen voor de platen, plaatsing voor de afgewerkte producten) houdt de aanvaarding in van de goederen en belet elke latere klacht.

9. Waarborg
De verkopers weten niets af van het gebruik of de bestemming van de verkochte goederen. Ze kunnen bijgevolg ook niet aansprakelijk worden gesteld voor een ongeschikte keuze van de koper, noch voor de last of ongemakken die tijdens of na het gebruik van de geleverde en aanvaarde goederen kunnen opduiken.

10. Betaling
a) Behalve bij tegengestelde vermelding op onze facturen, gebeuren de betalingen contant. Elke factuur die niet contant wordt betaald, of waarvan de betaling niet in ons bezit is op de overeengekomen vervaldag, geeft ons het volle recht om zonder aanmaning een forfaitaire vergoeding te eisen van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 150 !. Het aldus verhoogde bedrag is in vol recht en zonder voorafgaande aanmaning onderworpen aan een interest van 10,50%, onder voorbehoud van wijziging, conform aan de wet van 2 augustus 2002. Elke aangebroken maand zal als een volledige maand worden beschouwd voor het berekenen van deze interest. Ingeval van niet-betaling, zullen wij onmiddellijk kunnen overgaan tot de ontbinding van het contract, en dit per eenvoudig schrijven, 8 dagen na het zonder gevolg gebleven aanmaningsschrijven en dit alles zonder afbreuk te doen aan onze rechten om terugbetaling te eisen van de verschuldigde kosten en de vergoeding van de geleden schade. In overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002, en onafhankelijk van de nalatigheidsinteresten en inningskosten, zullen wij U bovendien de erelonen van de geraadpleegde advocaat, belast met de inning van onze schuldvordering, in rekening kunnen brengen, met uitsluiting in dit geval van de vergoedingen voor procedure voorzien in artikel 1022 van het Wetboek. Bij gebrek aan gezegde inningskosten op te eisen, zal het genoemde artikel 1022 van het Wetboek volledige toepassing vinden.

b) Wanneer het krediet van een klant verslechtert, houden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een contract, van de klant de door ons, in het kader van de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen, als passend beschouwde waarborgen te eisen. De weigering om hieraan te voldoen geeft ons het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de gehele of gedeeltelijke aangegane verbintenis te verbreken en hiervoor schadevergoeding op te eisen.

c) De aanvaarding van een wissel brengt geen wijziging of afschaffing teweeg, zodat de huidige voorwaarden volledig van toepassing blijven. Al de hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.

d) Onze aanvaardingen van regelingen, brengen geen vervanging van de betalingsvoorwaarden teweeg, noch afwijking aan de van rechtswege toegekende clausule.

e) Elk protest tegen een factuur moet ons binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven gemeld worden.

11. Interpretatie

a) Elk geschil aangaande de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het huidig contract en van de afspraken die eruit voortvloeien, zal beslecht worden volgens het Belgisch Recht en is uitsluitend onderworpen aan de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel-Halle-Vilvoorde.

b) De niet-conformiteit met de Belgische Wetgeving van een clausule of van een gedeelte van een clausule van de huidige algemene voorwaarden kan nooit tot gevolg hebben dat deze volledig door de klant kunnen geweerd worden. Dit zal enkel kunnen gebeuren voor wat betreft de clausule of het gedeelte ervan dat als strijdig met de wet wordt beoordeeld.

c) Ingeval van gebrek aan overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, zal enkel de Nederlandse tekst in aanmerking genomen worden.

d) Elke afwijking van huidige algemene voorwaarden is onderworpen aan ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord.

 
You are here: Welkom Algemene voorwaarden

Vakantiekalender

arrow

Van 25 december tot en met 4 januari

Openingsuren

Maandag 09:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Dinsdag 09:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Woensdag 09:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Donderdag 09:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Vrijdag 09:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Zaterdag 09:00 - 12:00 | Gesloten
Zondag Gesloten

H&F Brion B.V.B.A.

Hendrik I Lei 340

B - 1800 VILVOORDE


T. : 02 / 251.11.76

F. : 02 / 251.11.76

@ : info@natuursteenbrion.be